1
Ανάκληση

Σημείωση ανάκλησης για λόγους ασφαλείας