Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης
 

 1. Αποδοχή Όρων Χρήσης
 2. Τροποποίηση Όρων
 3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
 4. Αποποιήσεις
 5. Εγγραφή
 6. Συμμετοχή
 7. Περιορισμός Ευθύνης
 8. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων
 9. Copyright και Εμπορικά Σήματα
 10. Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα στην Ιστοσελίδα
 11. Απαιτήσεις προκύπτουσες από Προσβολή Δικαιωμάτων Copyright κατά το δίκαιο των ΗΠΑ
 12. Αποζημίωση και Απαλλαγή
 13. Κλείσιμο της Ιστοσελίδας
 14. Προϊόντα της Philips
 15. Δήλωση «Ασφαλούς Λιμένα» (Safe Harbor) στα πλαίσια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα (Private Securities Litigation Reform Act) του 1995
 16. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 17. Επίλυση Διαφορών
 18. Διαιρετότητα
 19. Μη Παραίτηση
 20. Επικεφαλίδες

Όροι χρήσης

 

Η παρούσα Ιστοσελίδα ("Ιστοσελίδα") σας παρέχεται από την Φίλιπς Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι , ("Philips").

 

 Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιέχονται ή είναι διαθέσιμες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (το "Περιεχόμενο") και αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδεχομένως «κατεβάσετε», υποβάλετε και/ ή δημοσιεύσετε στην Ιστοσελίδα (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω ειδικοί όροι ενδέχεται να ισχύουν επιπροσθέτως των παρόντων Όρων Χρήσης ή όπου ορίζεται και μόνο στο βαθμό που ορίζεται ρητώς, να υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και από όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν ή οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

2. Τροποποίηση Όρων

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από τη Philips οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε τακτικά για όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Άλλες ιστοσελίδες της Philips ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης οι οποίοι ισχύουν στις εν λόγω ιστοσελίδες.

 

Η Philips επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή να κάνει αλλαγές ή ενημερώσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. Η Philips επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει, να αρνηθεί ή να διακόψει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

3. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Philips και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου όπως δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

4. Αποποιήσεις

 

ΟΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ». Η PHILIPS ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η’ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η Philips, ούτε οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της εγγυώνται ή κάνουν οποιαδήποτε δήλωση ότι (i) η Ιστοσελίδα θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, (ii) η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλμα ή (iii) ότι τα αποτελέσματα που αποκτώνται από τη χρήση της Ιστοσελίδας (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών στην παρούσα Ιστοσελίδα) θα είναι ορθά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα πληρούν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις απαιτήσεις σας.

 

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα δημόσιας χρήσης. Δεν πρέπει να έχετε οποιαδήποτε προσδοκία εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να υποβάλετε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Μην υποβάλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

 

 Η Philips και οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με διακοπές ή παραλείψεις στις υπηρεσίες Διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας και δεν εγγυώνται ότι τη Ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες που την καθιστούν διαθέσιμη ή οι ηλεκτρικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από τη Philips δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

 

Οποιοδήποτε υλικό που «κατεβάζετε» ή αποκτάτε με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται κατ' επιλογή και με δικό σας κίνδυνο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από το «κατέβασμα» του εν λόγω υλικού.

5. Εγγραφή

 

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας και η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ενδέχεται να απαιτεί την εγγραφή σας ως συμμετέχων. Η εγγραφή γίνεται χωρίς χρέωση.

 

Όταν εγγραφείτε, πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη ή "handle" και κωδικό και πρέπει να παρέχετε μια μοναδική, έγκυρη, τρέχουσα και επαληθεύσιμη διεύθυνση e-mail. Πανομοιότυπα ονόματα χρήστη και διευθύνσεις e-mail δεν επιτρέπονται, οπότε εάν το όνομα ή η διεύθυνση που εισάγετε χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια άλλη. Θα σας στείλουμε επιβεβαίωση με e-mail που θα περιέχει τα στοιχεία εγγραφής σας. Σε περίπτωση που η παράδοση των εν λόγω πληροφοριών δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, η πρόσβαση ή χρήση πεδίων, λειτουργιών ή χαρακτηριστικών που απαιτούν εγγραφή από εσάς μπορεί να απορριφθεί ή να τερματιστεί. Πρέπει να ανανεώνετε αμέσως τη συμμετοχή σας ώστε να διατηρείται ακριβής και τρέχουσα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τον κωδικό σας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε το όνομα χρήστη σας ή να διαγράψουμε το περιεχόμενο που υποβάλατε στην Ιστοσελίδα ή να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την εγγραφή σας εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη που, κατά αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε ότι έχει χυδαίο, απρεπές, καταχρηστικό ή κατά άλλο τρόπο μη δέον περιεχόμενο. Είστε, επίσης, αποκλειστικά υπεύθυνοι προκειμένου να περιορίζετε την πρόσβαση στον υπολογιστή (ές) σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του λογαριασμού σας, με το όνομα χρήστη και/ ή κωδικό σας που οφείλονται στη συμπεριφορά, αδράνεια ή αμέλειά σας. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε ύποπτη ή χωρίς έγκριση συμπεριφορά σε σχέση με το λογαριασμό, το όνομα χρήστη και/ ή τον κωδικό σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω e-mail www.philips.gr/siteowner/index.page. Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να απαγορεύσουμε την εγγραφή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπηρεσία e-mail ή ISP.

6. Συμμετοχή

 

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι προσήκον, εποικοδομητικό και συναφές και δεν θα περιέχει κανένα παράνομο στοιχείο ή κατά άλλο τρόπο ακατάλληλο για δημοσίευση, περιλαμβάνοντας, όχι περιοριστικά, στοιχεία που (1) ενδέχεται να είναι δυσφημιστικά ή επιζήμια για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (2) ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία σε πρόσωπο ή ιδιοκτησία ή κατά άλλο τρόπο να δυσφημίσουν ή να παρενοχλήσουν ένα πρόσωπο ή οργανισμό, (3) ενδέχεται να παραβιάσουν νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου (περιλαμβανομένου του δικαιώματος περί ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας), (4) είναι πορνογραφικού, χυδαίου, υβριστικού, απρεπούς ή απειλητικού περιεχομένου, (5) είναι πολιτιστικά, εθνοτικά ή κατά άλλο τρόπο απαράδεκτα ή (6) προτείνουν ή παροτρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

 

Θα κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανιχνεύετε και να απομακρύνετε ιούς ή άλλα χαρακτηριστικά που «μολύνουν» ή προκαλούν ζημιά προτού υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό. Επίσης, δεν θα μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας, ερωτηματολόγια και υλικό προσέλκυσης πελατείας μέσω της Ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, δεν θα παραποιείτε επικεφαλίδες ούτε θα κατευθύνετε με συγκεκριμένο τρόπο στοιχεία ταυτοποίησης ή άλλα στοιχεία προκειμένου να παραπλανήσετε σχετικά με την προέλευση Περιεχομένου και/ή Περιεχομένου Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας μας ή να χειραγωγήσετε μέσω της παρουσίας σας στην Ιστοσελίδα. Δεν θα παρεμβαίνετε ούτε θα αναστατώνετε τη λειτουργία των site, διακομιστών ή δικτύων μας, ούτε θα προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιφέρει παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή μας.

 

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα δεν προσβάλλει οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό ή άλλο δικαίωμα, όπως (όχι περιοριστικά) δικαιώματα copyright, εμπορικών σημάτων ή ευρεσιτεχνιών ή οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

 

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε από τις ιδέες, στοιχεία που υποβάλλετε ή συζητήσεις σας ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς εντός της Ιστοσελίδας, το οποίο δεν υπόκειται σε δικαίωμα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα χωρίς αποζημίωση ή αναγνώριση.

 

Με το παρόν παραχωρείτε στη Philips, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και συνεργάτες της παγκόσμια, ανέκκλητη, χωρίς χρέωση, μη αποκλειστική, παραχωρήσιμη και μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προετοιμασία παράγωγων έργων, διανομή, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, μετάδοση και δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη που παρέχεται από εσάς, στην παρούσα Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα της Philips ή σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων της Philips σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας και τις συνέπειες από την ανακοίνωση, υποβολή και/ ή δημοσίευσή του. Η Philips μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να εξετάζει και να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Χρήστη πριν και/ή μετά την υποβολή του. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι μας είναι αδύνατο να παρακολουθούμε ή να εξετάζουμε κάθε Περιεχόμενο Χρήστη. Όχι περιοριστικά, η Philips, οι θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της δεν θα καθίστανται και δεν μπορούν να καθίστανται υπεύθυνοι για την ακρίβεια, πληρότητα, ποιότητα ή εγκυρότητα του Περιεχομένου Χρήστη που ανακοινώνεται από τρίτους στην Ιστοσελίδα.

 

Η Philips δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιαδήποτε άποψη, πρόταση ή συμβουλή που εκφράζεται εντός του περιεχομένου και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Η Philips έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και/ή να απομακρύνει μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που είναι απαράδεκτα, μη προσήκοντα ή κατά άλλο τρόπο παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή τη συναίνεση του χρήστη και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται είναι απαράδεκτο ή μη προσήκον, καλό είναι να επικοινωνεί άμεσα με τη Philips μέσω e-mail στο www.philips.gr/siteowner/index.page. Αφού λάβουμε την εν λόγω ειδοποίηση, θα προβούμε σε εύλογες προσπάθειες και στις ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Καθώς η διαδικασία είναι χειροκίνητη, σας ενημερώνουμε ότι πιθανόν να μην είμαστε σε θέση να απομακρύνουμε ή να επεξεργαστούμε αμέσως ένα συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη.

7. Περιορισμός Ευθύνης

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η PHILIPS Η' ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Η' ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η’ ΕΥΛΟΓΗ Η' ΑΛΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η' ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Η' ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η' ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η' ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η PHILIPS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η' ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ PHILIPS.

 

Εάν ζείτε σε χώρα ή πολιτεία όπου δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω αποκλεισμούς ή περιορισμούς ευθύνης ή οποιαδήποτε από τις αποποιήσεις εγγυήσεων στο ως άνω Άρθρο 4, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί δεν θα ισχύουν για εσάς παρά μόνο στο βαθμό που είναι επιτρεπτοί. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί θα περιορίζονται και θα υφίστανται στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

8. Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων


Η Philips δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που ανήκει σε τρίτο και που ενδέχεται να συνδέεται με την Ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμου, είτε αυτός ο υπερσύνδεσμος παρέχεται από την Ιστοσελίδα είτε από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Κάθε σύνδεσμος από την Ιστοσελίδα μας σε άλλη ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται υποστήριξη της άλλης ιστοσελίδας και δεν παρέχεται καμία κρίση ή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας με την οποία ενδεχομένως συνδέεται η Ιστοσελίδα και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

 

Κάθε λογισμικό που διατίθεται για το «κατέβασμα» από ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους κάθε ισχύουσας σύμβασης παραχώρησης χρήσης. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης χρήσης, το λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες και οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η PHILIPS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η’ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

9. Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα


Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) και όλα τα λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο που παρέχεται από τη Philips, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και/ ή τους συνεργάτες της, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση της Ιστοσελίδας, η συγκέντρωση δεδομένων στην Ιστοσελίδα και η σειρά, ακολουθία και διάταξη της παρούσας Ιστοσελίδας, όλα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. και/ ή στους συνεργάτες της ή παρόχους αδείας της. Η Philips επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων επί του Περιεχομένου που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν.

 

Το PHILIPS είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Koninklijke Philips N.V.

 

Το PHILIPS και όλα τα λοιπά σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. και των θυγατρικών της είναι σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας. Η δέουσα χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της Philips όταν αναφέρετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.ip.philips.com.

 

Η χρήση και καταχώρηση του ονόματος PHILIPS διατηρείται αποκλειστικά για την εταιρία μας. Απαγορεύεται να καταχωρείτε ή να χρησιμοποιείτε μία επωνυμία, νομική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, domain name ή άλλη ονομασία, ένδειξη ή περιγραφή στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα Philips ή άλλο παρόμοιο όνομα ή οποιοδήποτε όνομα αποτελεί μέρος του ονόματος Philips, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Koninklijke Philips N.V.

10. Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα στην Ιστοσελίδα


Η παρούσα Ιστοσελίδα προορίζεται για δημόσια χρήση από τη φύση της και οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλεται σε αυτή θεωρείται μη εμπιστευτική. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς θα αποτελεί "δημοσίευση" της εν λόγω εφεύρεσης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών.

 

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται και/ή συζητείται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνιών, copyright, εμπορικών σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Philips, των θυγατρικών, συγγενών εταιριών, συνεργατών της ή τρίτων. Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης ιδεών, προτάσεων, υποδείξεων ή λύσεων ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα, έχετε την ευθύνη προκειμένου να λάβετε τη δέουσα έγκριση πνευματικής ιδιοκτησίας προτού προχωρήσετε στην εν λόγω εκμετάλλευση.

11. Απαιτήσεις προκύπτουσες από Προσβολή Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright) κατά το δίκαιο των ΗΠΑ

 

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην παρούσα Ιστοσελίδα (περιλαμβανομένων όχι περιοριστικά των υλικών που ανακοινώνονται στο Forum) έχουν χρησιμοποιηθεί ή αντιγραφεί με τρόπο που αποτελεί προσβολή του copyright, ειδοποιήστε τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Philips που ορίζεται κατωτέρω. Σύμφωνα με το νόμο των ΗΠΑ Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Παράγρ. 512(c)(3), η ειδοποίησή σας πρέπει να συμμορφούται και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 

 • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κυρίου του copyright ή του προσώπου που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κυρίου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να προσβάλλεται
 • Ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται με copyright και φέρεται να έχει προσβληθεί ή, εάν μια ειδοποίηση αφορά σε πολλά έργα που προστατεύονται με copyright σε μια ιστοσελίδα, απαιτείται αντιπροσωπευτικός κατάλογος των εν λόγω έργων σε αυτή την ιστοσελίδα
 • Ταυτοποίηση του υλικού που καταγγέλλεται ότι προσβάλλει ή είναι το αντικείμενο δραστηριοτήτων προσβολής και που πρέπει να απομακρυνθεί ή η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να απενεργοποιηθεί και εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό
 • Εύλογα επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει διαθέσιμη, διεύθυνση e-mail στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
 • Δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν είναι εγκεκριμένη από τον κύριο του copyright, από εκπρόσωπό του ή εκ του νόμου
 • Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κύριος του copyright ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κυρίου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να προσβάλλεται.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό μας αναφορικά με την ειδοποίηση για αξιώσεις που εγείρονται λόγω προσβολής του copyright ως εξής:

 

Μέσω ταχυδρομείου: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

Μέσω Φαξ: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230

 

Οι προηγούμενες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά με σκοπό να ειδοποιηθεί η Philips ότι υφίσταται προσβολή του υλικού σας που προστατεύεται με copyright. Οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, όπως ερωτήσεις αναφορικά με τα προϊόντα και αιτήματα ή ανησυχίες αναφορικά με μη προσήκουσες ανακοινώσεις και/ ή περιεχόμενο δεν θα απαντώνται μέσω αυτής της διαδικασίας.

12. Αποζημίωση και Απαλλαγή

 

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε και θα καθιστάτε αζήμια τη Philips, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες και προμηθευτές της και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, προστηθέντες, διαδόχους και εκδοχείς τους, από και κατά οποιασδήποτε ζημίας, ευθύνης, κόστους και εξόδων (περιλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών και επαγγελματικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από την ανακοίνωση, το περιεχόμενο ή τη μετάδοση μηνύματος, δεδομένων, υλικού ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα, ή από οποιασδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση καταγγελίας ή νομικής ενέργειας που προκαλείται από οποιοδήποτε μήνυμα ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη που ανακοινώνεται από εσάς, η Philips επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει την ταυτότητά σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ενδέχεται να έχει για εσάς.

 

Σε περίπτωση διένεξής σας με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσετε τη Philips, τις θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες και προμηθευτές της και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, νόμιμους εκπροσώπους, προστηθέντες, διαδόχους και εκδοχείς τους από αξιώσεις, απαιτήσεις και αποζημιώσεις (για άμεση και αποθετική ζημία) οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν ή συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τις εν λόγω διενέξεις. 

13. Κλείσιμο της Ιστοσελίδας

 

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να κλείσουμε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος του για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή τη συναίνεση του χρήστη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αδυναμία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου και/ ή Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα.

14. Προϊόντα της Philips

 

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Philips που ίσως να μην είναι (άμεσα) διαθέσιμα σε ορισμένη χώρα. Η εν λόγω αναφορά(ές) δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή σε ορισμένη χώρα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας της Philips για περαιτέρω πληροφορίες:

15. Δήλωση «Ασφαλούς Λιμένα» (Safe Harbor) στα πλαίσια της Μεταρρυθμιστικής Πράξης περί Διαφορών για Ιδιωτικά Χρεόγραφα (Private Securities Litigation Reform Act) του 1995

 

Οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν ορισμένες δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Philips και ορισμένα από τα σχέδια και τους στόχους της Philips σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι καμία δήλωση μελλοντικού χαρακτήρα δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιέχονται στις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Παραδείγματα δηλώσεων μελλοντικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν τις δηλώσεις που κάνουμε σχετικά με τη στρατηγική, τις εκτιμήσεις για την αύξηση πωλήσεων, τα μελλοντικά ΕΒΙΤΑ (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και τη μελλοντική εξοικονόμηση κόστους, τις μελλοντικές εξελίξεις στις οργανικές δραστηριότητές μας όπως και τα οφέλη από μελλοντικές εξαγορές και την κεφαλαιουχική θέση μας. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα περιέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα επειδή σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις ώστε να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που περιγράφονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις εγχώριες και παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής μας, στην ικανότητά μας στον εντοπισμό και την ολοκλήρωση επιτυχημένων εξαγορών και στην ενσωμάτωση αυτών των εξαγορών στις δραστηριότητές μας, στις προτιμήσεις των καταναλωτών αναφορικά με τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα μας, στην ικανότητά μας στην ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων, στην ικανότητά μας να υλοποιούμε τα οφέλη αυτής της στρατηγικής, στις πολιτικές και ενέργειες των κυβερνητικών και κανονιστικών αρχών, στις μεταβολές στη νομοθεσία και στον αντίκτυπο από τον ανταγωνισμό - με πολλούς από τους παράγοντες αυτούς να μην βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματά μας ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια, τους στόχους και τις προσδοκίες μας που περιγράφονται στις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετοι κίνδυνοι και παράγοντες εντοπίζονται στα έγγραφά μας που αποστέλλονται ή προσκομίζονται στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (“SEC”) περιλαμβανομένης της πιο πρόσφατης Ετήσιας Έκθεσής μας στο Έντυπο 20-F που είναι διαθέσιμη στο website της SEC στο www.sec.gov. Οποιεσδήποτε δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα που γίνονται από ή εκ μέρους μας αναφέρονται μόνο σε σχέση με την ημερομηνία που έγιναν. Δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση να ενημερώνουμε τις δηλώσεις μελλοντικού χαρακτήρα προκειμένου να αντανακλούν τις αλλαγές στις προσδοκίες αναφορικά με οποιεσδήποτε μεταβολές σε γεγονότα, συνθήκες ή καταστάσεις στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση. Ωστόσο, ο αναγνώστης πρέπει να συμβουλεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω ανακοίνωση που κάνουμε ή ενδέχεται να κάνουμε σε έγγραφα που αποστέλλουμε ή ενδέχεται να αποστείλουμε στη SEC.

16. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Η Philips όταν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ ακολουθεί τους κάτωθι θεσμοθετημένους από την ευρωπαϊκή νομοθεσία τρόπους κατά περίπτωση:

 

 • Δυνάμει των Adequacy Decisions της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις χώρες που έχει κριθεί με την ειδική διαδικασία του άρθρου 31 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ότι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων εκδίδοντας.
 • Δυνάμει του μηχανισμού Privacy Shield για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση είναι οι αποδέκτες έχουν προσχωρήσει στο νέο θεσμικό πλαίσιο πιστοποιώντας ότι συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται σε αυτό.
 • Δυνάμει πρότυπων συμβατικών ρητρών (Standard Contractual Clauses), οι οποίες έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ειδική διαδικασία του άρθρου 31 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Δυνάμει Εταιρικών Δεσμευτικών Κανόνων (“BCR”), όπως διαμορφώθηκαν από την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι οποίοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

17. Επίλυση Διαφορών

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτούς και την ερμηνεία τους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών αναφορικά με οποιεσδήποτε διαφορές, απαιτήσεις ή αγωγές που προκύπτουν ή σχετίζονται ή συνδέονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με την ύπαρξη ή εγκυρότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

18. Διαιρετότητα

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρείται άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικαθίσταται από μια έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που προσεγγίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σκοπό της αρχικής διάταξης ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις εφαρμόζονται κανονικά.

19. Μη Παραίτηση

 

Η αδυναμία εκ μέρους της Philips να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από τα δικαιώματα της Philips στα πλαίσια των παρόντων Όρων Χρήσης σε σχέση είτε με προηγούμενες είτε με μελλοντικές ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου. Ούτε η λήψη οποιωνδήποτε κεφαλαίων από τη Philips ούτε η εξάρτηση οποιουδήποτε προσώπου από τις ενέργειες της Philips θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Μόνο μία συγκεκριμένη γραπτή παραίτηση υπογραφόμενη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Philips μπορεί να έχει νομικές συνέπειες.

20. Επικεφαλίδες

 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων στους Όρους Χρήσης εισάγονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ευκολίας και δεν συνιστούν μέρος τους ούτε επηρεάζουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τη έννοια ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης.


Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην Ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ οποιασδήποτε ανάρτησης ή συνδέσμου στον παρόντα ή σε άλλο ιστότοπο της Philips και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Philips εφαρμόζει τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.